Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Skelbiame Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2024 m. atrankos konkursą
Skelbiame Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2024 m. atrankos konkursą

Respublikinis priklausomybės ligų centras skelbia Žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2024 m. atrankos konkursą. Konkurso tikslai:

 1. Atrinkti ir finansuoti žemo slenksčio paslaugų teikimo projektus, kuriais bus siekiama sumažinti su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslu bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.
 2. Atrinkti ir finansuoti naujų žemo slenksčio paslaugų kabinetų ir/ar mobilių punktų sukūrimo ir paslaugų teikimo projektus, kuriais bus siekiama sumažinti su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslu bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Konkursui paraiškas teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visus šiuos reikalavimus:

 1. pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas viešasis juridinis asmuo;
 2. teikiant paraišką konkurso tikslui 2.1. – pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau nei vienerius metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos teikia (-ė) žemo slenksčio paslaugas;
 3. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra didesnė už Nuostatų 9 punkte ir papunkčiuose numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą arba paraiškoje aiškiai pagrindžiama, kad projekto laikotarpiu padidins 2023 m. turėtą vidutinį mėnesio apsilankymų skaičių ŽSP kabinete ar mobiliame punkte iki kitos didesnės kategorijos ir/arba greta įprastų paslaugų reguliariai teiks papildomas paslaugas už kabineto ir/ar mobilaus punkto ribų (laisvės atėmimo vietose ir/arba kitose geografinėse vietovėse ir pan.) ir/arba greta įprastų paslaugų reguliariai teiks paslaugas narkotikus vartojantiems asmenims, kurie vartoja ne švirkščiamuoju būdu,.
 4. projekto vadovas turi pakankamą patirtį koordinuoti projekto įgyvendinimą – vienos ar daugiau pareiškėjo veiklos srities teikiamų paslaugų teikimo sutarties (-ių), kurios (-ių) bendra vertė ne mažesnė kaip 15 tūkst. eurų (su PVM), įgyvendinimo koordinavimo patirtį.

Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga: paraiškų priėmimo pradžia 2023-11-09, paraiškų priėmimo pabaiga 2023-12-07.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma: 770 000 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma konkurso tikslui 2.1. įgyvendinti:

 • ne daugiau nei 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2023 metais buvo iki 100 apsilankymų;
 • ne daugiau nei 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2023 metais buvo nuo 101 iki 300 apsilankymų;
 • ne daugiau nei 90 000 (devyniasdešimt tūkstančių) eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2023 metais buvo nuo 301 iki 600 apsilankymų;
 • ne daugiau nei 130 000 (šimtas trisdešimt tūkstančių) eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2023 metais buvo nuo 601 iki 1000 apsilankymų;
 • ne daugiau nei 165 000 (šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2023 metais buvo nuo 1001 iki 1400 apsilankymų;
 • ne daugiau nei 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2023 metais buvo nuo 1401 iki 2000 apsilankymų;

Didžiausia projektui 2024 metais galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma konkurso tikslui 2.2. įgyvendinti:

 • ne daugiau nei 45 000 (keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius naujai steigiamame ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2024 metais sieks iki 100 apsilankymų, neskaičiuojant pirmų trijų mėnesių nuo paslaugų teikimo pradžios;
 • ne daugiau nei 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius naujai steigiamame ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2024 metais sieks nuo 101 iki 300 apsilankymų, neskaičiuojant pirmų trijų mėnesių nuo paslaugų teikimo pradžios;
 • ne daugiau nei 120 000 (šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų, jeigu vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius naujai steigiamame ŽSP kabinete ar mobiliame punkte 2024 metais sieks nuo 301 iki 600 apsilankymų, neskaičiuojant pirmų trijų mėnesių nuo paslaugų teikimo pradžios.

Elektroninio pašto adresas, kuriuo siunčiamas paraiškos projektui: rplc@rplc.lt

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su Konkursu, projekto paraiškos teikimu susijusiais klausimais: Jurgita Poškevičiūtė, žemo slenksčio veiklų koordinatorė, jurgita.poskeviciute@rplc.lt

Konkurso dokumentai:

Konkurso organizavimo nuostatai

Nuostatų priedas 1 Paraiškos forma

Nuostatų priedas 2 Projekto sąmata

Nuostatų priedas 3 Pareiškėjo deklaracija

Nuostatų priedas 4 Turinio vertinimo forma

Nuostatų priedas 5 Biudžeto lėšų panaudojimo sutartis

Sutarties priedas 2_Mokėjimo prašymas

Sutarties priedas 3_Lėšų panaudojimo ataskaita

Sutarties priedas 3.1. Biudžeto lėšų panaudojimo forma

Sutarties priedas 4_Veiklos įvykdymo ataskaita

Konkurso projektų paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas