Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
Privatumo politika

PATVIRTINTA

Respublikinio priklausomybės ligų centro

direktoriaus 2024 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. 1.3- ­­15 (1.2)

 

RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO

PRIVATUMO POLITIKA

 

 

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Respublikinis priklausomybės ligų centras, juridinio asmens kodas 190999616, buveinės adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius (toliau – Centras), tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus: atliekant pacientų registraciją; teikiant pacientams sveikatos priežiūros paslaugas; nagrinėjant pacientų pateiktus skundus; vykdant personalo atranką; vykdant vaizdo stebėjimą, Centrui sudarant ir vykdant sutartis su kontrahentais juridiniais asmenimis; Jums lankantis Centro interneto svetainėje ir susisiekiant su Centru. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Centras, vadinami Duomenų subjektais.

 1. Duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Respublikinis priklausomybės ligų centras, juridinio asmens kodas 190999616, buveinės adresas Gerosios Vilties g. 3, Vilnius.

Kontaktinis duomenų apsaugos pareigūno el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais asmens.duomenu.apsauga@rplc.lt.

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Centro apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Centras renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime, pranešime Duomenų subjektui ar susitarime su Centru nurodytų tikslų.

 1. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas tvarkomi asmens duomenys

Centras pacientų ir su jais susijusių asmenų asmens duomenis tvarko toliau pateikiamoje lentelėje nurodytais tikslais ir saugo juos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar kituose Centrui taikomuose teisės aktuose nustatytais terminais.

 

Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminai
Pacientų registracija Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, sveikatos priežiūros paslaugų poreikis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė), 9 straipsnio 2 dalies h) punktas (būtina teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, gydymą)

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros Įmonėse, sąrašas ir saugojimo terminai”, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose Įmonei taikomuose teisės aktuose nustatytais terminais
Ambulatorinės konsultacijos teikimas Vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, gyvenamoji vieta, fizinės ir psichikos sveikatos duomenys
Gydymo stacionare taktikos parinkimas, gydymo skyrimas koregavimas ir tęsimas Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, amžius, svoris, diagnozė, diagnozės nustatymo data, gretutinės ligos, atliktų tyrimų duomenys, kiti gydymo / procedūrų plano sudarymui reikalingi sveikatos duomenys, įskaitant psichinės sveikatos duomenis, išskirtiniai kūno bruožai (randai, tatuiruotės), socialinė padėtis, sudarytas gydymo planas, paslaugas teikiantis sveikatos priežiūros specialistas
Laboratorinių tyrimų paslaugų teikimas (informacijos apie pacientą, kuri yra reikalinga gydymo taktikos parinkimui ir gydymo skyrimui, paciento siuntimui tyrimams į kitą gydymo įstaigą, surinkimui, dokumentuoti ir saugoti, ataskaitų pateikimas) Vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, gyvenamoji vieta, ligos kodas TLK10
Pažymų vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtų narkotinių ir (arba) psichotropinių medžiagų išdavimas Vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefonas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris, vaisto pavadinimas, Šengeno valstybė, į kurią asmuo išvyksta, bei kelionės dienų skaičius, asmens parašas, pateikto prašymo išduoti pažymą duomenys, išduotos pažymos duomenys
Farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais gydymo paslaugos organizavimas ir teikimas Vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, gyvenamoji vieta, fizinės ir psichikos sveikatos duomenys, socialinė padėtis
Pacientų, kurie kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsena Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vietovė (savivaldybės kodas), identifikavimo kodas, lytis, inicialai, gimimo data, tėvo ir motinos vardų pirmosios raidės, kiti asmens duomenys pildomi formoje Nr. 025-6/a: bendrieji duomenys; socialinė demografinė informacija; duomenys apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą; duomenys apie rizikingą elgesį; užkrečiamąsias ligas; diagnozė, gydymas, sutiektos paslaugos; duomenys apie pakaitinį gydymą; išrašymo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priežastis
Medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti ir įvertinti bendrą asmens būklę atlikimas Tiriamojo asmens: vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, turimo asmens dokumento numeris, kai asmuo turi siuntimą, – kas, kada ir kodėl siuntė išsitirti, pristačiusio asmens  vardas, pavardė, pareigos, pristačiusio asmens pažymėjimo ar kito dokumento numeris, taip pat siuntimo data ir laikas minučių tikslumu, medicininės apžiūros data ir laikas minučių tikslumu, paketų su mėgintuvėliais perdavimo asmeniui, pristatančiam paketus su mėgintuvėliais į toksikologijos laboratoriją ar Valstybinės teismo medicinos tarnybos padalinį, data ir laikas minučių tikslumu, išvada ir gydytojo parašas,  tikslus kraujo paėmimo laikas (data, laikas minučių tikslumu), tiriamosios medžiagos rūšis, žyma apie tiriamojo asmens atsisakymą pasirašyti ant tiriamosios medžiagos paketo, tiriamojo paketo numeris ir brūkšninis kodas, neblaivumo laipsnis, medicininės apžiūros akto duomenys, žyma apie apžiūrėto asmens susipažinimą su medicininės apžiūros aktu; informacija, susijusi su paslaugos apmokėjimu

Tiriamąjį asmenį siuntusio subjekto atstovo: vardas, pavardė, pareigos

Tiriamąjį  pristačiusio asmens: vardas, pavardė, pareigos, pristačiusio asmens pažymėjimo ar kito dokumento numeris

Kviestinio asmens: vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, asmens dokumento numeris

Teikiamų paslaugų kompensavimo užtikrinimas Vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie paciento draustumą privalomuoju sveikatos draudimu, diagnozė, suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, suteikimo data, kaina
Pacientų skundų nagrinėjimas Vardas, pavardė, informacija apie suteiktas paslaugas, komplikacijas, kiti paciento skunde ir su juo pateiktuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys, kituose su skundo nagrinėjimu susijusiuose dokumentuose nurodyti asmens duomenys BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė) 1 metus nuo kalendorinių metų, kuriais priimtas sprendimas dėl skundo, pasibaigimo
Paciento valios pareiškimo teikiant medicinines paslaugas fiksavimas Vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono numeris), gyvenamosios vietos adresas, atstovai, patvirtinimas apie susipažinimą su vidaus taisyklėmis, kita pateikta informacija, sutikimą su pateiktu gydymo ir tyrimų planu, pasirinkimas dėl informacijos apie gydymą ir kitus susijusius sveikatos duomenis gavimo, asmenys (atstovai), kuriems gali būti teikiama informacija, pasirinkimas dėl duomenų perdavimo vaistinėms BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas (teisinė prievolė), 9 straipsnio 2 dalies h) punktas (būtina teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, gydymą) 10 metų nuo kalendorinių metų, kuriais paskutinį kartą suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, pabaigos
Kontaktinio asmens informavimas apie paciento būklę Paciento vardas, pavardė, informacija apie sveikatos būklę (buvimą sveikatos įstaigoje, gydymą, bendrą būklę, diagnozę, prognozę)

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris

Paciento atžvilgiu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas (sutikimas), 9 straipsnio 2 dalies a) punktas (sutikimas)

Kontaktinio asmens atžvilgiu – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

10 metų nuo kalendorinių metų, kuriais paskutinį kartą suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, pabaigos
Pažymų duomenų subjektui išdavimas apie teiktas Centro paslaugas, informavimas apie prašymo išduoti pažymą vykdymo eigą ir apmokėjimo už pažymos išdavimą apskaita Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, sumokėtos sumos dydis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas), 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas) Duomenys, nurodyti pateikiant užsakymą – 5 d. d.

Duomenys apie užsakymo apmokėjimą – 30 d. d.

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis pažymų išdavimo tikslu – 1 m. nuo asmens duomenų tvarkymo pabaigos.

Atsakymų perdavimas apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas siuntusiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai siekiant užtikrinti gydymo tęstinumą ir / ar informuoti apie suteiktas paslaugas bei informacijos LR teisės aktų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms, vaiko teisių apaugos tarnyboms ir kitiems tretiesiems asmenims teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai duomenys yra būtini siekiant užtikrinti viešąjį interesą arba vykdant Centrui pavestas viešojo administravimo funkcijas Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, duomenys apie fizinę bei psichinę sveikatą BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė), 9 straipsnio 2 dalies g punktas (viešasis interesas) Ligos istorijos saugojimo laikotarpiu
 1. Savanorių registro tvarkymas ir kandidatų į savanorius paieška
Duomenų subjekto kategorija Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminai
Kandidatas į savanorius Vardas, pavardė, gimimo data, mob. telefono numeris, el. pašto adresas, išsilavinimas, specialybė (neprivaloma), informacija apie mokamas kalbas, požymis, ar asmuo dalyvavęs panašiose savanorių programose ar iniciatyvose, visuomeninėje veikloje, ar dalyvavo kursuose, mokymuose, susijusiuose su savanoriška veikla, rekomenduoti galintys asmenys (vardai, pavardės, kontaktai), asmeninės savybės, galinčios praversti savanoriškoje veikloje, motyvacija, lūkesčiai, dominanti savanorystės sritis,  valandų skaičius, kurį galėtų skirti savanorystei, pageidaujamos savaitės dienos ir laikas savanoriškai veiklai, Centro filialas, kiti svarbūs aspektai: sveikatos problemos, judėjimo apribojimai, kiti pageidavimai BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas ir 9 straipsnio 2 dalies a punktas 1 m.
Kandidatą galintis rekomenduoti asmuo Vardas, pavardė, kontaktai BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (Centro teisėtas interesas – atrinkti tinkamą savanorį) 1 m.

Kandidato į savanorius asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš paties kandidato į savanorius arba jo nurodyto jį rekomenduoti galinčio asmens.

Kandidatą rekomenduoti galinčio asmens duomenys gaunami iš kandidato į savanorius.

 1. Kandidatų atranka

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, pageidaujama pozicija, darbo patirtis (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimas, kiti CV, anketoje ar motyvaciniame laiške, darbo pokalbio metu nurodyti duomenys, atrankos metu atliktų užduočių rezultatai) personalo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kurį Jūs išreiškiate atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar pateikdami paraišką dalyvauti atrankoje į atitinkamą darbuotojo poziciją.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tikslu pasiūlyti Jums darbą Centre ateityje, pasibaigus šiai konkrečiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis saugosime 1 m. nuo priėmimo procedūros  pabaigos vykdydami archyvavimo prievolę, nustatytą teisės aktais, o suėjus šiam terminui įsipareigojame duomenis ištrinti ir/ar sunaikinti išskyrus. Jeigu sutiksite gauti darbo pasiūlymus ateityje, Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkysime 1 m.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tais, atvejais, kai kandidatuojate į Centro konkursines pareigybes, Jūsų, kaip kandidato, asmens duomenis tvarkys Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, teisės aktais paskirtas Centro duomenų tvarkytoju.

 1. Centro lankytojų asmens duomenų tvarkymas

Siekdami užtikrinti Centro darbuotojų ir pacientų apsaugą Centro Šiaulių filiale, įsikūrusiame Daubos g. 3, Šiauliuose,  šio filialo koridoriuose vykdome vaizdo stebėjimą. Centro Šiaulių filialo Slaugytojų posto darbuotojai gali matyti Centro Šiaulių filiale, koridoriuje esančių asmenų atvaizdą, judėjimo trajektoriją, turimus daiktus. Per vaizdo kameras perduodami duomenys yra tvarkomi tik jų perdavimo metu, perduodamas vaizdas nėra įrašomas ir saugomas. Vaizdo stebėjimą vykdome teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Vaizdo stebėjimo duomenys niekam neteikiami.

 1. Centro sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) užtikrinti Centro sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Centras tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, užsakymo vykdymo eiga, data. Komunikacijos duomenys saugomi 4 metus, o 10 metų pasibaigus sutarčiai – su sutarties vykdymu susijusi arba joje esanti informacija.

 1. Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais
Duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo pagrindas Asmens duomenų saugojimo terminai
Viešųjų pirkimų organizavimas Tiekėjų atstovų asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kiti viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti asmens duomenys BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė) 5 m. po pirkimo pabaigos
Mokamų paslaugų teikimas, atsiskaitant grynaisiais pinigais Vardas, pavardė, anonimams suteiktas specialus kodas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnio 2 dalies h punktas 10 m.
Informacijos apie galimą pažeidimą Centre administravimas ir vertinimas (Pranešėjų apsauga) Pranešėjo: asmens tapatybę identifikuojantys asmens duomenys (vardas, pavardė ir (taikoma tik pranešėjams) asmens kodas; ryšio su Centru asmens duomenys (darbovietė (su Centru siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai, kt.) ir pareigos); kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, asmeninio elektroninio pašto adresas arba gyvenamosios vietos adresas); su informacijos pateikimu susiję asmens duomenys (informacijos pateikimo Centrui faktas, data, laikas(kai taikoma), pranešimo turinys (ir jame ar jo prieduose esantys Jūsų asmens duomenys),ir, kai taikoma, atsakymo į pranešimą faktas, data, laikas (kai taikoma); kiti duomenys pranešėjui pasirinkus (susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį) ir parašas)

Liudininko: asmens tapatybę identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė); kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas); kiti duomenys (darbovietė ir pareigos, pranešimo dėl kurio gali asmuo paliudyti pateikimo faktas ir turinys, susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti

fizinį asmenį).

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė) 3 m. nuo pranešimo gavimo
Pranešimų apie galimą korupciją Centre administravimas ir vertinimas Asmens tapatybę identifikuojantys asmens duomenys (vardas, pavardė ir asmens kodas); ryšio su Centru asmens duomenys (darbovietė (su Centru siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai, kt.) ir pareigos); kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, asmeninio elektroninio pašto adresas arba gyvenamosios vietos adresas); su informacijos pateikimu susiję asmens duomenys (informacijos pateikimo Centrui faktas, data, laikas (kai taikoma), pranešimo turinys (ir jame ar jo prieduose esantys Jūsų asmens duomenys), ir, kai taikoma, atsakymo į pranešimą faktas, data, laikas (kai taikoma); kiti duomenys pranešėjui pasirinkus (susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį) ir parašas)

Liudininko: asmens tapatybę identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė); kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas); kiti duomenys (darbovietė ir pareigos, pranešimo dėl kurio gali asmuo paliudyti pateikimo faktas ir turinys, susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė) 5 m.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas ir pranešimų apie Įstaigoje įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą nagrinėjimas Prašymą ar pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikusio asmens ir asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos apie asmens duomenų saugumo pažeidimą: asmens tapatybę identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (pavyzdžiui, kai prašymas pasirašomas elektroniniu parašu, jei taikoma), asmens dokumento kopija (kai prašymas teikiamas paštu); kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas ir (ar) korespondencijos adresas ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės adresas); su prašymu ar pranešimu susiję asmens duomenys (prašymo (pranešimo) pateikimo Įstaigai faktas, data, laikas (kai taikoma), prašymo (pranešimo) turinys (ir jame ar jo prieduose esantys Jūsų asmens duomenys), atsakymo į prašymą (pranešimą) faktas, data, laikas (kai taikoma); su pasitelktu atstovu susiję asmens duomenys (atstovo vardas, pavardė (pavadinimas), gimimo data arba asmens kodas (įmonės kodas), atstovavimo faktą patvirtinančio dokumento kopija; kiti duomenys (susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį), darbovietė, pareigos, parašas, kt.

Prašymą ar pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikusio asmens atstovo: tapatybę identifikuojantys duomenys (vardas, pavardė), kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas ir (ar) korespondencijos adresas ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės adresas); ryšys su atstovaujamu asmeniu (atstovaujamo asmens vardas, pavardė, gimimo data, atstovavimo faktą patvirtinančio dokumento kopija); kiti duomenys (susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį), parašas.

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė) 3 m.

 

 1. Susisiekite su mumis

Su Centru galite susisiekti telefonu, el. paštu, taip pat per socialinį tinklą Facebook (Centro paskyra https://www.facebook.com/resplc/). Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą. Kai susisiekiate per Facebook socialinį tinklą, Mes taip pat galime gauti Jūsų slapyvardį, naudojamą socialinės žiniasklaidos tinkluose.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 1. Interneto svetainė

Mūsų interneto svetainėje rplc.lt yra naudojami slapukai.

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite slapukų lentelėje (Priedas Nr. 1)

Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

Statistiniai slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Facebook ikonos įskiepis

Šiame puslapyje yra naudojamas Facebook ikonos įskiepis.

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų pačių, Jūsų atstovų, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos – ESPBI IS, techninės įrangos (vaizdo stebėjimo kamerų), sutarčių kontrahentų.

Kai duomenis tvarkome teikiamų paslaugų kompensavimo užtikrinimo tikslu, Jūsų asmens duomenis gauname iš Valstybinės ligonių kasos.

Tvarkant asmens duomenis medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti ir įvertinti bendrą asmens būklę Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti iš policijos  įstaigų, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismų, darbdavių ir kt. įgaliotų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, Dokumentų valdymo sistemą, elektroninio pašto paslaugą ir pan. teikiantiems asmenims);
 • valstybės informacinių sistemų, kurioms Centras pagal teisės aktus, privalo teikti asmens duomenis, duomenų valdytojams ir tvarkytojams;
 • laboratorininius tyrimus atliekančioms įmonėms, su kuriomis bendradarbiaujame, atliekant tokius tyrimus, kaip ŽIV, hepatitas, lytiškai plintančios ligos, kepenų fermentų, bendri kraujo tyrimai;
 • teismams, teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitoms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, jei to pagrįstai reikia Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Prie Politikos taip pat yra pridedama (kartu su Politika skelbiama) ir pavyzdinė prašymo formą. Pateikiant prašymą, dėl Jūsų ir mūsų patogumo rekomenduojame naudoti pateiktą prašymo formą, tačiau ji nėra privaloma.

Centras nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti, susisiekę su mumis Centro kontaktiniais duomenimis arba mūsų duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresu.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintume Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, jei pasikeičia mūsų kurios nors mūsų vykdomo asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis) Naudojami duomenys
_ga Google Analytics slapukas, kuris registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. 1 metai statistinis Vartotojo unikalus ID
_gat Google Analytics slapukas, kuris renka duomenis apie tai, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas. 1 metai statistinis Vartotojo unikalus ID

Vartotojo apsilankymo kartai

Vartotojo pirmo ir paskutinio apsilankymo datos

_gid Google Analytics slapukas, naudojamas siekiant identifikuoti asmenį ir kaip jis naudojasi interneto svetaine 1 diena statistinis Vartotojo unikalus ID,

Naršymo veikla

gat – gatg Google Analytics slapukas, naudojamas, kad sumažintų užklausų dažnį 1 diena statistinis  
wordpress_logged_in Būtinasis slapukas, naudojamas norint patikrinti, ar dabartinis lankytojas yra prisijungęs WordPress.org vartotojas. Sesijos laikotarpiu Būtinasis  
wordpress_sec Būtinasis slapukas, naudojamas norint patikrinti, ar dabartinis lankytojas yra prisijungęs WordPress.org vartotojas. Sesijos laikotarpiu Būtinasis  
WordPress-test-cookie Funkcinis slapukas, naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus 1 diena Funkcinis  
WP-settings_1 Funkcinis slapukas, naudojamas patikrinti, ar dabartinis vartotojo nustatymų slapukas atnaujintas ir išsaugo jį. Kai slapuko nėra (naudojama skirtinga naršyklė, prideda paskutinį išsaugotą slapuką ir atkuria nustatymus. 1 diena Funkcinis  
WP-settings_time Funkcinis slapukas, naudojamas administratoriaus sąsajos ir pagrindinės svetainės sąsajos rodiniui tinkinti Sesijos laikotarpiu Funkcinis