Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
2022 metai – naujos veiklos bei toliau vykdomi projektai
2022 metai – naujos veiklos bei toliau vykdomi projektai

Prabėgo 2022 metai ir mes peržvelgiame nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus ir išmoktas pamokas.

Praėjusiais metais buvo didinamas paslaugų prieinamumas bei gerinama jų kokybė. Respublikinis priklausomybės ligų centras vykdė ir toliau tęsia projektus, kurie apima priklausomybės ligų gydymą bei kitas paslaugas, jų kokybės ir prieinamumo gerinimą visoje Lietuvoje. Be to, didėjo besikreipiančių bei sulaukusių pagalbos žmonių skaičius. O ateityje jie gaus paslaugas naujose, labiau poreikius atitinkančiose erdvėse.

Tad kuo ypatingi mūsų įstaigai buvo 2022-ieji metai?

Veiklą pradėjo Klaipėdos filialo vaikų dienos stacionaras

Gruodžio 13 d. pradėjo veikti RPLC Klaipėdos filialo Vaikų dienos stacionaras. Nuo šiol dar daugiau vaikų, žalingai vartojančių psichoaktyviąsias medžiagas, galės sulaukti kokybiškos ir profesionalios pagalbos.

Kiekvienas vaikas dienos stacionare gaus išskirtines, unikalias, tik jam vienam pritaikytas paslaugas. „Vaikai ir jų artimieji gaus profesionalią pagalbą, su jaunuoliais dirbs kompetentingi savo srities specialistai – vaikų ir paauglių gydytojai psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir ergoterapeutai. Čia bus lavinami jaunuolio emociniai, socialiniai, pažintiniai ir mokymosi įgūdžiai ir tokiu būdu kompleksiškai sprendžiamos rizikingo elgesio ir žalingo vartojimo sukeliamos problemos. Taip pat užtikrinsime nenutrūkstamą mokymosi procesą“, – naują centrą pristato RPLC Klaipėdos filialo direktorė Vaida Karulaitienė.

Paslaugų teikimas nesustojo

2022 m. RPLC filialuose paslaugos buvo teikiamos įprasta tvarka, kai kurių suteiktų paslaugų kiekis lyginant su 2021 m. padidėjo.

2022 m. paslaugas gavo ir kreipėsi:

 • Stacionariniuose skyriuose gydėsi 3771 pacientas (298 pacientais mažiau nei 2021 m. Pastaba: sumažėjimas susijęs su Vilniaus filialo perkėlimu į naujas patalpas, kol vyksta kapitalinis remontas).
 • Ambulatoriniuose skyriuose gydėsi 18728 pacientai (548 pacientais daugiau nei 2021 m.).
 • Farmakoterapijoje opioidiniais vaistiniais preparatais dalyvavo 736 asmenys (23 asmenimis daugiau nei 2021 m.). 2022 metais į farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais priimti 244 nauji asmenys (2021 m. – 235 asmenys).
 • Rūkymo nutraukimo kompleksinių priemonių paslauga pasinaudojo 91 asmuo.
 • Neatskleidžiant asmens tapatybės gydėsi 2812 asmenų.
 • 332 žmonės atvyko nukreipti probacijos tarnybų ir gavo priklausomybės ligų gydymo paslaugas.
 • 308 asmenys RPLC paslaugas gavo bendradarbiaujant su Valstybine vaiko teisių ir Įvaikinimo tarnyba.
 • Organizuojant mirčių nuo opioidų perdozavimo priemonės įgyvendinimą, filialuose buvo išdalinta virš 1202 naloksono rinkinių.
 • 58 asmenys kreipėsi ir gavo reikiamą informaciją per RPLC paskyras socialiniuose tinkluose, 99 000 žmonių lankėsi ir ieškojo informacijos apie gydymo paslaugas RPLC interneto svetainėje www.rplc.lt.

Geresnė paslaugų kokybė

Kiekvienais metais, RPLC specialistai peržiūri, atnaujina bei kuria naujas paslaugų teikimo procedūras ir tvarkas, kurių pagalba būtų optimizuojami procesai ir gerinama teikiamų paslaugų kokybė.

2022 m. RPLC unifikavo šias gydymo ir pagalbos organizavimo procedūras / tvarkas:

 • vaikų ir jaunimo dienos stacionaro tvarkos aprašas;
 • CRAFT programoje dalyvaujančių pacientų artimųjų konsultavimo tvarkos aprašas;
 • medicininių pažymų išdavimo per automatinę pažymų užsakymo ir išdavimo sistemą tvarka;
 • papildytas farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais tvarkos aprašas ir numatyta sudėtinio buprenorfino ir naloksono kompensuojamo medikamento tvarka;
 • savanoriškos veiklos organizavimo tvarkos aprašas;
 • nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarkos aprašas.

2022 m. RPLC buvo paskirtas žemos slenksčio paslaugų Lietuvoje metodiniu centru. Per 2022 m. buvo organizuotas žemo slenksčio paslaugų finansavimo 2022 m. atrankos konkursas, parengti konkurso nuostatai bei visi konkurso dokumentai. Konkursas paskelbtas 2022 m. kovo 29 d., su 7-iais kabinetais pasirašytos žemo slenksčio papildomo finansavimo sutartys iš viso 312 239,27 eurų sumai. Taip pat buvo organizuojami mokymai žemo slenksčio kabinetams, vykdomos intervizijos ir kt. veikla.

Bendradarbiavimas

RPLC bendradarbiavo su įvairiomis institucijomis, siekdamas didinti paslaugų prieinamumą, apmokydami kitų sričių specialistus bei studentus teikti pagalbą priklausomiems asmenims:

 • RPLC bendradarbiaudamas su Vilniaus policijos komisariatu, policijos pareigūnams išdavė purškiamo naloksono rinkinius bei organizavo mirčių nuo perdozavimo prevencijos ir naloksono naudojimo mokymus, kuriuose dalyvavo 13 pareigūnų.
 • Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais ir kolegijomis (socialinio darbo, psichologų, slaugos specialistų ir pan.): per 2022 m. praktiką RPLC filialuose atlikto 91 studentas, atlikti 3 tiriamieji darbai.

Projektai, didinantys paslaugų efektyvumą Lietuvoje

RPLC 2022 m. toliau tęsė projektą „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ ir įgyvendino šiuos darbus:

 • Vykdant stebėseną 15-oje partnerinių savivaldybių buvo įdiegtos integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybių gydymo ir socialinės pagalbos sistemos pagal savivaldybių patvirtintus priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašus.
 • Atliktas integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemos efektyvumo vertinimas 15-oje savivaldybių, tyrimo rezultatai buvo pristatyti Projekto konferencijos metu, išplatinti Projekte dalyvavusioms savivaldybėms. Su tyrimu galima susipažinti: https://www.rplc.lt/leidiniai/ .
 • Suorganizuota baigiamoji konferencija „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ Kaune, kurioje pristatyti pasiekti rezultatai. Konferencijoje dalyvavo 60 asmenų iš visos Lietuvos.
 • Parengta ir patvirtinta 8 val. kvalifikacijos kėlimo programa „Priklausomybės nuo tabako diagnostika ir ambulatorinis gydymas“, skirta šeimos gydytojams, akušeriams-ginekologams, psichiatrams, slaugytojams, visuomenės sveikatos specialistams, medicinos psichologams.
 • Parengtas leidinys „Metodinė medžiaga sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems pagalbą norintiems mesti rūkyti asmenims“, kuriame išsamiai ir aiškiai pateikta informacija specialistams, dirbantiems su metančiais ar planuojančiais mesti rūkyti asmenimis. Leidiny aprašomi metodai yra moksliniais tyrimais įrodyti kaip šiuo metu efektyviausi siekiant ilgalaikių rezultatų. Su leidiniu galima susipažinti: https://www.rplc.lt/leidiniai/.
 • Parengtas leidinys „Ką verta žinoti atsisveikinant su tabaku? Rekomendacijos ir patarimai norintiems atsisakyti rūkymo”, kuris skirtas visiems, norintiems sužinoti daugiau apie tai, kas yra priklausomybė nuo nikotino, kodėl taip sunku atsisveikinti su žalingu rūkymo įpročiu, kokia šiuo metu yra prieinama pagalba norintiems mesti rūkyti bei susipažinti su keliais praktiniais patarimais planuojant metimo rūkyti procesą. Su leidiniu galima susipažinti: https://www.rplc.lt/leidiniai/.
 • Parengti spausdinti leidinių „Ką verta žinoti atsisveikinant su tabaku?“ bei „Metodinė medžiaga sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems pagalbą norintiems mesti rūkyti asmenims“ variantai ir išplatinti į ASPĮ, VSB, PSC visoje Lietuvoje.
 • Organizuoti mokymai AUDIT, Priklausomybių konsultantų, Priklausomybės nuo alkoholio ankstyvosios diagnostikos ir ambulatorinio gydymo, Motyvacinio interviu ir kitomis temomis. Iš viso mokymuose dalyvavo 2231 specialistas.

2022 m. buvo organizuoti ir įgyvendinti antrieji CRAFT (Visuomenės palaikymo ir šeimos treniravimo metodas, angl. Community reinforcement and family training) metodo priklausomų asmenų artimiesiems mokymai sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikėjams ir tęsiamas specialistų sertifikavimas:

 • įvykdyta dalyvių atranka bei įgyvendinti 2 informaciniai susitikimai dėl mokymų eigos ir sertifikavimo proceso;
 • įvykdyti 15 ak. val. baziniai mokymai, kurių metu apmokyta 15 specialistų (iš jų 4 RPLC specialistai). Sertifikavimo procesą po šių mokymų jau pradėjo 9 specialistai (iš jų 4 RPLC specialistai);
 • įvykdytos 4 intervizijos su sertifikuotu CRAFT specialistu Lietuvoje bei 4 supervizijos su užsienio lektoriumi;
 • pristatytas pranešimas apie CRAFT mokymų organizavimo Lietuvoje veiklą specialistams iš Hokkaido A/CRA/FT (Japonijoje) studijų grupės nuotolinio susitikimo metu.

Tęsiant 2021 m. pradėtus pirmuosius CRAFT metodo mokymus, per 2022 m. buvo įgyvendintos šios veiklos:

 • įvykdyta 10 supervizijų su užsienio lektoriumi bei 9 intervizijos su sertifikuotu CRAFT specialistu;
 • CRAFT metodo sertifikatus įgijo 8 specialistai (iš jų 4 RPLC specialistai), toliau sertifikavimą tęsia 5 specialistai.

Tarptautiniai projektai

RPLC 2022 m. toliau įgyvendino tarptautinį Europos Komisijos lėšomis finansuojamą projektą IMPRESA (ang. Implementing Metamphetamine Prevention Strategies into Action), kuriuo siekiama išsiaiškinti, kokios prevencijos programų taikymo praktikos yra efektyviausios siekiant užkirsti kelią metamfetamino vartojimui Europoje ir Lietuvoje:

 • Buvo parengta situacijos analizė skirta metamfetamino vartojimo prevencinių veiklų įgyvendinimui Vilniuje.
 • Remiantis situacijos analize, IMPRESA projekto vietinių ekspertų grupė, kurią sudaro administracijos atstovai, visuomenės sveikatos ir narkotikų politikos formuotojai, priklausomybės gydymo specialistai ir žalos mažinimo paslaugų teikėjai, parengė metamfetamino vartojimo Vilniaus mieste prevencijos ir žalos mažinimo strategiją.
 • Įgyvendinat IMPRESA pilotines metamfetamino prevencijos veiklas, RPLC bendradarbiaudama su edukacine iniciatyva „Be Safe Lab“ ir nevyriausybine organizacija „Demetra“, muzikos festivalių metu organizavo edukacinės ir žalos mažinimo veiklas tarp rekreacinių psichoaktyvių medžiagų vartotojų. Festivalių metu buvo skaitoma paskaita „„Chemseksas – ne mada, o tendencija“, taip pat buvo dalinami narkotinių medžiagų sudėties testai, kurių pagalba asmenys galėjo pasitikrinti medžiagos sudėtį ir priimti informuotą sprendimą dėl jos vartojimo. Iš viso 2022 m. penkiuose muzikos festivaliuose buvo išdalinta 400 narkotinių medžiagų sudėties testų.
 • Metų pabaigoje, RPLC atstovai pristatė IMPRESA projektą ir jo metu įgyvendintas veiklas tarptautinėje konferencijoje Lisabonoje – „Lisbon addictions 2022“.

Atnaujinami RPLC pastatai

2022 m. toliau buvo tęsiami infrastruktūros projektai ir atnaujinami RPLC pastatai – tam, kad pacientai gautų geresnes gydymo sąlygas, o specialistai galėtų efektyviau dirbti.

 • Lapkričio 6 d. naujam gyvenimui prikeltas medinės architektūros paveldo pastatas, esantis Vilniuje Šlaito g. 14. Į šį kokybiškai atnaujintą pastatą grįžta Vilniaus filialo Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyrius.
 • Lapkričio 10 d. pasirašyta sutartis su antru rangovu dėl pastato, esančio Gerosios Vilties g. 3, Vilnius, ir darbai sėkmingai vykdomi toliau. Pastatas su teritorija yra rekonstruojamas, atliekama pilna stacionarinio ir ambulatorinio gydymo patalpų rekonstrukcija, po kurios patalpos atitiks visus standartus sveikatos paslaugoms teikti.
 • Panevėžyje rugpjūčio 12 d. oficialiai pradėti Tinklų g. 8 esančio pastato ir sklypo remonto darbai ir į šį atnaujintą pastatą bus perkeltas visas filialas.

Visą 2022 m. RPLC ataskaitą galite rasti mūsų svetainėje čia.