Šriftas:
A A A
Fonas:
Baltas Juoda
Iliustracijos:
Rodyti Slėpti
Close
2021 metai – nauji sprendimai bei toliau vykdomi projektai
2021 metai – nauji sprendimai bei toliau vykdomi projektai

Prabėgo 2021 metai ir mes peržvelgiame nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus ir išmoktas pamokas.

Praėjusiais metais buvo didinamas paslaugų prieinamumas bei gerinama jų kokybė. Respublikinis priklausomybės ligų centras vykdė ir toliau tęsia projektus, kurie apima priklausomybės ligų gydymą bei kitas paslaugas, jų kokybės ir prieinamumo gerinimą visoje Lietuvoje. Be to, didėjo besikreipiančių bei sulaukusių pagalbos žmonių skaičius. O ateityje jie gaus paslaugas naujose, labiau poreikius atitinkančiose erdvėse.

Tad kuo ypatingi mūsų įstaigai buvo 2021-ieji metai?

Atnaujinami RPLC pastatai

2021 m. RPLC pradėjo vykdyti ES lėšomis finansuojamus infrastruktūrinius projektus, pagal kuriuos  numatyta atnaujinti 5 objektus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio filialuose: rekonstruoti Vilniuje Gerosios Vilties g. 3 esantį pastatą su sklypu, kapitaliai suremontuoti Vilniaus Šlaito g. 14 kultūros paveldo pastatą su sklypu, kapitaliai suremontuoti Kauno Giedraičių g. 8 keturis pastatus, pakeisti dalies jų paskirtį į gydymo, rekonstruoti Klaipėdos Bangų g. 6A pastatą, kapitaliai suremontuoti Panevėžio Tinklų g. 8 pastatą ir sutvarkyti priklausantį sklypą, pakeisti paskirtį iš administracinės į gydymo.

Vilniaus, Klaipėdos bei Panevėžio filialų pastatų rekonstrukcijos bus atliekamos inovatyvia skaitmenine statyba – pasitelkus BIM (Building Information Modeling) Informacinį Statinio Modeliavimą. Tai leis efektyviau vykdyti patį statybos procesą, nes jo metu bus kuriama ir valdoma  statinio informacija visais jo gyvavimo ciklais, nuo pirminės projekto koncepcijos iki jo eksploatacijos pabaigos.

Paslaugų teikimas nesustojo

2021 m. RPLC filialuose paslaugos buvo teikiamos įprasta tvarka, kai kurių suteiktų paslaugų kiekis lyginant su 2020 m. padidėjo. Taip pat buvo pradėtos teikti naujos paslaugos – Kauno filiale įkurtas Ergoterapijos kabinetas, o Panevėžys paslaugas pradėjo teikti ir šeštadieniais.

2021 m. paslaugas gavo ir kreipėsi:

 • stacionariniuose skyriuose gydėsi 4069 pacientai (772 pacientais daugiau nei 2020 m.).
 • ambulatoriniuose skyriuose buvo gydyta 18180 pacientų (2515 pacientais daugiau nei 2020 m.).
 • Farmakoterapijoje opioidiniais vaistiniais preparatais dalyvavo 713 asmenų (42 asmenimis daugiau nei 2020 m.). 2021 metais į farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais priimta 235 nauji asmenys (22 asmenimis daugiau nei 2020 m.).
 • Visuose filialuose buvo pradėta teikti rūkymo nutraukimo kompleksinių priemonių paslauga. Iš viso šia paslauga pasinaudojo 93 asmenys.
 • Neatskleidžiant asmens tapatybės gydėsi 3117 asmenų (1183 pacientais daugiau nei 2020 m.).
 • 291 žmonės atvyko nukreipti probacijos tarnybų ir gavo priklausomybės ligų gydymo paslaugas.
 • 217 asmenų RPLC paslaugas gavo bendradarbiaujant su Valstybine vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba.
 • Panevėžio filiale buvo teikiamos žemo slenksčio paslaugos – užregistruota 440 apsilankymų, susijusių su šiomis paslaugomis.
 • Organizuojant mirčių nuo opioidų perdozavimo priemonės įgyvendinimą, filialuose buvo išdalinta virš 1080 naloksono rinkinių.
 • 80 asmenų kreipėsi ir gavo reikiamą informaciją per RPLC paskyras socialiniuose tinkluose, 79 000 žmonių lankėsi ir ieškojo informacijos apie gydymo paslaugas RPLC interneto svetainėje rplc.lt.

Geresnė paslaugų kokybė

Kiekvienais metais, RPLC specialistai peržiūri, atnaujina bei kuria naujas paslaugų teikimo procedūras ir tvarkas, kurių pagalba būtų optimizuojami procesai ir gerinama teikiamų paslaugų kokybė.

 • 2021 m. RPLC unifikavo šias gydymo ir pagalbos organizavimo procedūras / tvarkas:
  • slaugos istorijų pildymo unifikavimas;
  • pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės veiksmų planas;
  • „Medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių valdymo, stebėsenos ir apskaitos tvarka“;
  • rizikos valdymo veiksnių sąrašas, jų tikimybės ir poreikio vertinimas;
  • eilių registravimo tvarka.

Bendradarbiavimas

RPLC bendradarbiavo su įvairiomis institucijomis, siekdamas didinti paslaugų prieinamumą, apmokydami kitų sričių specialistus bei studentus teikti pagalbą priklausomiems asmenims:

 • RPLC, Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato iniciatyva, policijos patruliai buvo aprūpinti purškiamu į nosį priešnuodžiu (Nalokson). Apmokyti 10 pareigūnų, išduotos 16 medikamento dėžučių. Surengti mirčių nuo perdozavimo prevencijos ir naloksono naudojimo mokymai Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ soc. darbuotojams. Apmokyti 6 specialistai, išduotos 3 medikamento dėžutės.
 • Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais ir kolegijomis: per 2021 m. praktiką RPLC filialuose atlikto 61 studentas iš socialinio darbo, psichologijos, slaugos bei kitų studijų programų.
 • Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu. Nuo šiol bendradarbiausime su universitetu mokslinių tyrimų, projektų, renginių, mokymų, studentų profesinės praktikos srityse bei įgyvendinsime socialinę partnerystę siekiant profesinio darbo, mokslo ir studijų efektyvumo, kokybės gerinimo ir kitų abipusiai naudingų tikslų.

Projektai, didinantys paslaugų efektyvumą Lietuvoje

RPLC, vykdydamas projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, 2021 metais:

 • suderino su Projekto partneriais 15 priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašų, kurie buvo patvirtinti partnerinių savivaldybių Tarybose ar savivaldybių administracijose;
 • Metų pabaigoje, RPLC vykdant stebėseną 3-ose (Alytaus raj., Ukmergės, Plungės) iš 15 partnerinių savivaldybių buvo įdiegtos psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos, likusiose savivaldybėse integruotos sistemos diegimo darbai bus baigiami 2022 m. I ketvirtyje;
 • atliktas integruotos ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės ligų gydymo ir socialinės integracijos sistemos dabartinės situacijos 15 savivaldybių vertinimo tyrimas, tyrimo rezultatai pristatyti Projekto partneriams;
 • partnerinėse savivaldybėse buvo organizuota 15 apskrito stalo diskusijų ir 15 informacinių renginių vietos bendruomenėms;
 • parengta 8 val. sveikatos specialistų tobulinimo programa gydytojams psichiatrams ir gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams „Ankstyva priklausomybės nuo alkoholio diagnostika ir ambulatorinis gydymas“;
 • parengta „Priklausomybės nuo alkoholio ankstyvosios diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodika“ specialistams (gydytojams psichiatrams ir gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams), teikiantiems konsultacijas, ambulatorines abstinencijos gydymo ir atkryčių prevencijos paslaugas;
 • organizuota 15 atvejo vadybos mokymų, apmokyta 389 asm.; 15 intervizijų vedimo mokymų, apmokyta 151 asm.; 3 žemo slenksčio mokymai, apmokyta 71 asm.; 5 užkrečiamųjų ligų mokymai, apmokyta 111 asm.; 6 motyvuojančio interviu mokymai, apmokyta 138 asm.;
 • organizuota tarptautinė konferencija „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“, kurioje dalyvavo 42 asmenys.

Įgyvendinant visuomenės sveikatos stiprinimo programos (01.010) 01-01-05 priemonę „Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą“ ir bendradarbiaujant su paslaugų teikėjais VšĮ „Neuromedicinos institutas“, buvo įgyvendinta CRAFT terapinės intervencijos metodikos mokymai ir tęsiamas specialistų sertifikavimas:

 • įvykdyti 15 ak. val. baziniai mokymai, apmokyti 26 specialistai, iš jų 7 RPLC specialistai;
 • sertifikavimo procesą tęsia 21 specialistas, iš jų 5 RPLC specialistai;
 • paruoštas CRAFT viešinimo straipsnis žiniasklaidai.

Tarptautiniai projektai

RPLC 2021 m. pradėjo įgyvendinti tarptautinį Europos Komisijos lėšomis finansuojamą projektą IMPRESA (ang. Implementing Metamphetamine Prevention Strategies into Action), kuriuo siekiama išsiaiškinti, kokios prevencijos programų taikymo praktikos yra efektyviausios siekiant užkirsti kelią metamfetamino vartojimui Europoje ir Lietuvoje.

Per 2021 m. :

 • sudaryta vietinė nacionalinių ekspertų grupė iš valstybinių, nevyriausybinių ir sveikatos įstaigų atstovų;
 • atlikta sisteminė literatūros apžvalga siekiant surinkti gerosios praktikos pavyzdžius įgyvendinant metamfetamino vartojimo mažinimo ir/ar prevencijos strategijas;
 • suorganizuota 2 turų 36 vietinių ir tarptautinių ekspertų apklausa naudojant Delfi metodą;
 • atlikta psichoaktyvių medžiagų vartotojų apklausa, siekiant išsiaiškinti žalingai psichoaktyvias medžiagas vartojančių asmenų poreikius;
 • atlikta vietinių ekspertų apklausa, siekiant surinkti informaciją apie metamfetamino (ir kitų psichoaktyvių medžiagų) vartojimo padarinius Vilniuje bei išsiaiškinti ekspertų nuomonę dėl prevencinių priemonių poreikio.